SCHOOL WEMMEL

STATUS / opgeleverd

LIGGING / Wemmel

PROGRAMMA / lagere school

OPPERVLAKTE / 2.484 m2

DATUM / 2012-2018

OPDRACHTGEVER / Scholen van morgen nv

FOTOGRAFIE / Bogdan Cândea

De opdracht te Wemmel kadert in het inhaalprogramma voor scholenbouw Scholen van Morgen. Op een bestaande schoolcampus voor buitengewoon lager onderwijs worden alle verouderde paviljoenen vervangen door nieuwbouw. De drie meest recente bestaande paviljoenenblijven behouden en worden in het geheel geïntegreerd. De nieuwbouw omvat twee nieuwe paviljoenen die dienst doen als leeruniten één metgemeenschappelijke lokalen en een kleine sporthal.

De vernieuwde schoolcampus beoogt een landschappelijk geïntegreerde, overzichtelijke en rustgevende schoolomgeving voorkinderenmet leer-en gedragsstoornissen. Voornaamste vertrekpuntenwaren:

  • het licht glooiend terrein, deel van een open en groen bouwblokin de kern van Wemmel;
  • de huidigeopzet van de campus, met paviljoenen volgenseenorthogonaal rasteringeplant;
  • de bijzondere randvoorwaarden diedeze onderwijsvormmet zich meebrengt.

Er wordt optimaal gebruik gemaakt van debestaande kwaliteiten van de site. De bestaande centrale groene ruimte wordt uitgebreiden afgeboordmet de nieuwe volumes. Tegelijk wordenin de randzonesvan de campusluwere buitenruimten afgebakend waar de klassen zich naar kunnen richten. Dezenieuwe opstelling zorgt voor een duidelijk leesbare buitencirculatie op het terrein, waarin ook de gangenvan de leerunits in worden geschakeld.

Bij de architecturale uitwerkingvan de leerunitsstondhet contrast centraalvaneen zware, in de grond verankerde onderbouw en een eerder lichte constructiedaar bovenop. Dit ontwerpprincipe wordt gematerialiseerd door gebouwplinten in prefab beton en daarboven invulgevelsmet veelbeglazing, vooreen meeropen relatie tussen binnen en buiten.De geslotengeveldelen zijn uitvezelcementplaatdie toon op toon aansluit op hetgrijze zichtbeton. Zwevendehellende groendaken maken het geheel af en dragen bij aan de landschappelijke inpassing van de gebouwen.

In samenwerking met het landschapsbureau van Benoit Fondu, werd ook de buitenaanleg mee vorm gegeven.Met betonnenverhardingen, buitentrappenen keerwanden die mooi aansluiten op de onderbouw van de nieuwepaviljoenen, staan buitenaanleg en gebouwen in elkaars verlengde.